Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities
1. koper:
De partij vermeld in de overeenkomst als zijnde de koper en/of opdrachtgever, alsmede alle voor haar werkzame en door haar, zowel direct als indirect, ingeschakelde personen, alsmede de entiteiten waarmee zij een economisch geheel vormt, dan wel zich van bedient, alsmede de partij die blijk gegeven heeft als zodanig te willen gaan optreden.
2. verkoper:
Munthandel Bildtmunt V.O.F. gevestigd te Sint Annaparochie en bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 75429527, tevens optredend als opdrachtnemer, alsmede alle voor haar, ten behoeve van de onderhavige overeenkomst, werkzame en door haar ingeschakelde personen.
3. overeenkomst:
De door verkoper in het kader van haar bedrijfsomschrijving met koper gesloten c.q. te sluiten overeenkomst.
4. schriftelijk:
Per brief en/of e-mail, tenzij enige bepaling duidelijk maakt dat slechts per brief kan zijn bedoeld.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens verkoper.
2.2 De toepasselijkheid van algemene of specifieke voorwaarden waarvan de klant van verkoper zich bedient, wordt door verkoper uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Verkoper behoudt zich het recht voor deze voorwaarden tussentijds te wijzigen.
2.4 Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.

Artikel 3. Aanbiedingen / offertes/ overeenkomsten
3.1 Alle offertes, aanbiedingen of prijsopgaven van verkoper, in welke vorm ook, zijn steeds vrijblijvend, onverbindend en zolang de voorraad strekt, tenzij anders tussen partijen is overeengekomen. Een aanbieding of (prijs)opgave bindt verkoper niet. Offertes dienen slechts beschouwd te worden als een uitnodiging aan koper om bij verkoper een opdracht te plaatsen.
3.2 Elke bij verkoper geplaatste opdracht wordt geacht een onherroepelijk, niet vrijblijvend, aanbod van koper in te houden, ongeacht welke andersluidende mededeling van koper ook.
3.3 Elk aanbod van verkoper geschiedt vrijblijvend en kan, tot 14 dagen na aanvaarding, door verkoper schriftelijk worden herroepen.
3.4 Overeenkomsten komen niet tot stand door het zenden van een bestelling, doch uitsluitend door schriftelijke orderbevestiging van verkoper aan koper niet zijnde een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging van de bestelling.
3.5 Alle opgaven en uitingen door verkoper  van getallen, specificaties, afbeeldingen, tekeningen en/of andere aanduidingen van de producten zijn met zorg gedaan. Verkoper kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen. Getoonde afbeeldingen dienen enkel ter illustratie tenzij expliciet anders is vermeld.
3.6 In het geval de overeenkomst telefonisch of via internet tot stand is gekomen, heeft de koper het recht om deze binnen 14 werkdagen na ontvangst van de goederen te ontbinden en de goederen aan verkoper terug te zenden. Dit recht van ontbinding geldt niet in het geval het bepaalde in artikel 8.5 van toepassing is.

Artikel 4. Prijzen
4.1 Prijzen worden door verkoper bepaald, indien van toepassing, op basis van de laatst bekende geldende edelmetaalprijzen, alsmede eventuele kostprijsverhogende belastingen en/of rechten.
4.2 Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
4.3 Fluctuaties in edelmetaalkoersen tussen het moment van aankoop en de levering hebben geen invloed op de prijs. Verkoper is derhalve niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor koersfluctuaties tussen het moment dat de overeenkomst tot stand komt en de levering van de goederen.

Artikel 5. Betaling

5.1 Alle facturen dienen binnen 48 uur na het tijdstip waarop de factuur aan de koper is verzonden te worden betaald, tenzij anders tussen koper en verkoper overeengekomen. Betalingstermijnen gelden als fatale termijnen, waardoor koper bij overschrijding daarvan van rechtswege in verzuim is zonder dat ingebrekestelling vereist is.
5.2 Betaling geschiedt op basis van een door verkoper aan te geven betalingsmethode.
5.3 Vanaf het moment dat koper in verzuim is, is verkoper gerechtigd wettelijke rente vanaf de vervaldag in rekening te brengen, onverminderd overige aan verkoper toekomende rechten.
5.4 Alle (buiten)gerechtelijke kosten die door verkoper moeten worden gemaakt om nakoming van de overeenkomst te bewerkstelligen komen ten laste van koper. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het factuurbedrag met een minimum van 100 Euro.
5.5 Door koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de koper, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
5.6 Indien verkoper, nadat koper in verzuim is, betalingsherinneringen of andere verzoeken tot betaling aan koper richt, doet dit niet af aan eerdere bepalingen in dit artikel.
5.7 Verkoper behoudt zich te allen tijde een retentierecht voor op de goederen totdat koper voor volledige betaling (inclusief de betaling van eventuele eerdere leveringen) zorg draagt, dan wel voldoende zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van alle bestaande en toekomstige reeds te bepalen betalingsverplichtingen.
5.8 Koper is niet gerechtigd tot verrekening van enige vordering met vorderingen van verkoper.

Artikel 6. Levering
6.1 Goederen worden uitsluitend geleverd na betaling aan verkoper, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of verkoper anders besluit. Verkoper is gerechtigd om goederen in gedeelten te leveren.
6.2 Een door verkoper opgegeven afleveringstermijn geldt slechts bij benadering en is gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding voor verkoper bekende omstandigheden en, indien van toepassing, op de door toeleveranciers van verkoper verstrekte gegevens. Verkoper is voor overschrijding van de afleveringstermijn nimmer aansprakelijk en koper heeft derhalve geen recht op enige schadevergoeding ter zake.  
6.3 Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient verkoper derhalve bij aangetekend schrijven in gebreke te worden gesteld, waarbij haar een redelijke termijn gelaten wordt om alsnog te presteren. 
6.4 Elke leveringstermijn wordt van rechtswege verlengd met de periode gedurende welke sprake is van overmacht, zonder dat verkoper vooraf op verlenging van de termijn een beroep hoeft te doen.
6.5 Neemt koper de producten niet of niet tijdig af, dan zal hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim zijn. Verkoper is in dat geval gerechtigd de producten voor rekening en risico van koper op te slaan of deze aan een derde te verkopen. Koper blijft de som, vermeerderd met de rente en kosten waaronder annuleringskosten verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met de opbrengst van de verkoop aan die derde. 
6.6 Indien verkoper voor de uitvoering van de Overeenkomst gegevens dan wel hulpmiddelen nodig heeft die door koper moeten worden verstrekt, zal de afleveringstermijn nooit eerder ingaan dan op de dag dat alle benodigde gegevens of hulpmiddelen in het bezit zijn van verkoper.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 Alle goederen worden geleverd onder eigendomsvoorbehoud en blijven het eigendom van verkoper totdat koper aan al zijn betalingsverplichtingen -inclusief verplichtingen die eerder zijn ontstaan- voldaan. Indien betaling in termijnen geschiedt, worden de goederen pas eigendom van koper nadat de laatste termijn is betaald.
7.2 Koper mag de rechten en verplichtingen welke uit de overeenkomst met verkoper voortvloeien niet aan derden overdragen, tenzij verkoper daarvoor uitdrukkelijke schriftelijke toestemming heeft verleend.
7.3 Voordat de eigendom van de goederen op koper is overgegaan, is koper niet gerechtigd om deze te verhuren of in gebruik te geven, te verpanden, of anderszins te bezwaren.
7.4 Zolang koper voor verkoper goederen onder eigendomsvoorbehoud onder zich houdt, is koper verplicht verkoper onverwijld te informeren ingeval:
* derden rechten op deze goederen doen gelden;
* van faillissement, of de aanvraag daarvan;
* aanspraak wordt gemaakt op de wet schuldsanering;
* van surseance van betaling, of de aanvraag daarvan; en/of
* van elke andere omstandigheid die de eigendomsrechten van verkoper kan beïnvloeden.

Artikel 8. Reclames

8.1 Alle geleverde goederen dienen door koper direct na ontvangst te worden gecontroleerd op eventuele vermissing of beschadiging. Indien van vermissing en/of beschadiging sprake is, dient koper dat binnen 48 uur nadat de goederen door koper in ontvangst werden genomen schriftelijk te melden aan verkoper. Indien koper deze termijn overschrijdt, of nalaat de controle uit te voeren, vervallen alle eventuele verplichtingen van verkoper terzake.
8.2 In het geval een reclame door verkoper gegrond wordt bevonden, kan verkoper nooit tot meer verplicht worden dan vervanging van de goederen die een gebrek vertonen, dan wel aanvullende levering van de ontbrekende hoeveelheid, dan wel tot creditering van de met de levering verband houdende factuur onder teruggave door koper van de goederen, een en ander ter keuze aan verkoper.
8.3 In geval van reclame dienen de goederen ter inspectie van verkoper beschikbaar te worden gehouden. Indien mogelijk vindt inspectie plaats bij koper, tenzij verkoper het noodzakelijk acht dat de goederen door koper worden geretourneerd overeenkomstig de instructies van verkoper.
8.4 Het recht van reclame vervalt indien de goederen zich niet meer in de staat bevinden als waarin ze werden afgeleverd.
8.5 De waarden van edelmetalen komen mede tot stand door de actuele goud- en zilverkoersen. Om speculaties te voorkomen worden de volgende goederen uitgesloten van het wettelijk herroepingsrecht, dit tenzij fluctuaties in de genoemde koersen geen of nauwelijks invloed hebben op het aankoopbedrag en mits hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming door verkoper is om, ongeacht gewicht, gehalte en jaar van uitgifte; - goud in muntvorm, ongeacht gewicht, gehalte en jaar van uitgifte; - Zilver in baarvorm, ongeacht gewicht, gehalte en jaar van uitgifte; - Zilver in muntvorm, ongeacht gewicht, gehalte en jaar van uitgifte; - Verzamelobjecten welke bovengenoemde items omvatten.  
8.6 Retourzending zonder uitdrukkelijke schriftelijke instructie van verkoper, worden door verkoper niet geaccepteerd, c.q. niet in ontvangst genomen, c.q. aan koper geretourneerd. Voor dergelijke zendingen aanvaardt verkoper geen kosten. 

Artikel 9. Aansprakelijkheid en schade
9.1 Verkoper kan enkel dan aansprakelijk worden gehouden voor schade, indien deze aantoonbaar is veroorzaakt door opzet en/of grove schuld aan de zijde van verkoper. Andere dan directe schade, waaronder winstderving, geleden verlies, bedrijfsschade, immateriële schade en/of gemiste opdrachten komt niet voor vergoeding in aanmerking. De hoogte van enige schadevergoeding zal nooit meer bedragen dan de netto factuurwaarde of in de overeenkomst overeengekomen waarde. 
9.2 De beperking van de aansprakelijkheid geldt op gelijke wijze voor medewerkers, werknemers en alle andere personen die door verkoper ter uitvoering van de overeenkomst worden ingeschakeld.
9.3 Koper vrijwaart verkoper tegen alle aanspraken van derden.
9.4 Voordat een overeenkomst tot stand is gekomen, zal verkoper nimmer gehouden zijn schadevergoeding te betalen.

Artikel 10. Overmacht
10.1 Verkoper is gerechtigd alle verplichtingen voortkomend uit enige overeenkomst met koper op te schorten dan wel te doen vervallen, indien sprake is van overmacht.
10.2 Met overmacht worden omstandigheden bedoeld waarmee partijen bij het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs geen rekening hoefden te houden. Als overmacht wordt in ieder geval aangemerkt: oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie, oproer, sabotage, extreme weersomstandigheden, brand, staking, bedrijfs - en transportstoornissen, gebrek aan grondstoffen of energie, vertraging in de aanlevering door leveranciers, schaarste in edelmetalen welke niet aan verkoper zijn toe te rekenen en/of overheidsmaatregelen die nakoming van de overeenkomst onmogelijk maken.

Artikel 11. Ontbinding
11.1 De overeenkomst tussen koper en verkoper kan te allen tijde tussentijds en zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving geheel of gedeeltelijk door de ene partij worden ontbonden, onverminderd andere aan die partij toekomende rechten, waaronder begrepen opschorting van nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen en het vorderen van volledige schadevergoeding, wanneer een of meer van de volgende situaties zich voordoet of dreigt voor te doen: 
* de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd of gestaakt; 
* de andere partij vraagt of verkrijgt (voorlopige) surseance van betaling of wordt in staat van faillissement verklaard; 
* de andere partij verliest door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over haar vermogen of delen daarvan, terwijl zij deze beschikkingsbevoegdheid niet binnen 4 weken na verlies daarvan heeft herkregen; 
* de andere partij moet redelijkerwijs geacht worden niet langer aan haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst te kunnen voldoen.    
11.2 Ingeval van ontbinding van een overeenkomst worden alle vorderingen op koper direct opeisbaar.

Artikel 12. Toepasselijkheid
12.1 Op alle rechtsverhoudingen tussen koper en verkoper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 Met inachtneming van artikel 100 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, worden alle geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met een tussen verkoper en koper gesloten overeenkomst bij uitsluiting berecht door rechter te Leeuwarden, met dien verstande verkoper het recht behoudt ieder geschil aanhangig te maken bij de rechter die bevoegd is in de woonplaats van koper. 

Artikel 13. Overige bepalingen
13.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van verkoper.
13.2 Een volledig afschrift van deze Algemene Voorwaarden zal op verzoek kosteloos worden verstrekt.
13.3 Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverbindend mochten blijken te zijn, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd tussen partijen van kracht. Partijen verplichten zich om de niet verbindende bepalingen te vervangen door verbindende bepalingen, die zo min mogelijk - gelet op de aard en strekking van deze Algemene Voorwaarden - afwijken van de onverbindende bepalingen.
13.4 Koper geeft toestemming voor registeren en gebruiken van zijn persoonlijke gegevens, in de zin van de Nederlandse Wet Persoonsregistraties, welke verkoper in de normale uitoefening van haar bedrijf heeft verkregen, uitsluitend voor eigen gebruik van verkoper. Zie hiervoor ook Privacy Policy

 

Versie van 27 oktober 2019 Versie 1.0

Algemene Voorwaarden Munthandel Bildtmunt
PDF – 163,1 KB